Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : bleuté

Définition

voile* d'un ton légèrement bleuâtre qui, en règle générale, se déclare localement à la surface du vernis. Encycl. Son origine est en rapport direct avec l'humidité de l'atmosphère ambiante .

Code grammaire : M

Contexte

Par bleuté nous entendons le voile, souvent d'un ton légèrement bleuâtre, qui se forme à la surface d'une couche de vernis et qui ressemble à la pruine sur un fruit ou à la buée sur les vitres. L'intensité et la répartition du phénomène sont rarement uniformes. Le plus souvent, il se déclare localement. (MAR1-C, 1967 : 154)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


bleuté "est un type de" voile

Synonyme : aspect bleuté

Code grammaire : M

Contexte

Le vernis peut présenter (...) - un aspect bleuté : altération de surface entraînant une perturbation de la vision de l'oeuvre, favorisé par des écarts dans les conditions atmosphériques. (EMIL-C, 1976 : 49)

Synonyme : bleuissement

Code grammaire : M

Contexte

L'humidité semble, par exemple, un facteur essentiel du bleuissement. La présence de groupes avides d'eau dans le vernis, comme des groupements acides, favorise nettement l'apparition des taches.(MAS2-C, 1992 : 34)

NEERLANDAIS

Terme : blauw aanlopen

Définition

het licht blauwachtige waas* dat over het algemeen plaatselijk gevormd wordt aan de oppervlakte van de vernislaag. Encycl. Het verschijnsel hangt samen met de vochtigheid van de atmosfeer.

Code grammaire : N

Contexte

Het allereerste en op zichzelf nog onbeteekenend begin van het vergaan van het vernis is het blauw aanloopen (zoogenaamd blauw slaan). Gewoonlijk is het met een droge doek afnemen van zulk een aanslag, het nat afnemen met terpentijn (dat veel gevaarlijker is), zelfs het regenereeren onvoldoende om herhaald en verder gaand blauw slaan te voorkomen. Het verschijnsel hangt samen met de vochtigheid van de atmosfeer, terwijl ook plotselinge afkoeling het kan oproepen. (VAND-D, 1935 : 248)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


blauw aanlopen "is een type van" waas

Synonyme : blauwaanlopen

Code grammaire : N

Contexte

Niet alleen het blauwaanloopen van de vernislaag (zie Hfdst. VI) waarschuwt voor het afwasschen van een schilderij. Zelfs als men ze niet zien kan met het blote oog, vertoont een 100-jarig schilderij gewoonlijk microscopische barstjes, waarin de vochtigheid dringt en niet te verwijderen is, omdat het water des te sterker opgehouden wordt naarmate de barstjes kleiner zijn. (BON1-C, (1943) : 58)

Synonyme : blauw aanslaan

Code grammaire : VB

Contexte

Hebt ge uw schilderij met zorg gevernist zooals boven aangegeven, dan dient ge er de eerste dagen op te letten, het stuk vooral niet in een vochtige ruimte op te hangen, daar het vocht, dat op zoo 'n vernis neerslaat als dit nog niet steenhard is, dit kan benadeelen en blauw doen aanslaan. (ROEL-C, 1942 : 11)

Note

- Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen. (MAR1-C, 1967 :567)- De term "blauw aanslaan" (VB) wordt als equivalent beschouwd van de term "blauw aanlopen" (N).

Synonyme : blauwe aanslag

Code grammaire : M

Contexte

Het eerste wat men beproeven kan, is bij herhaling de blauwe aanslag met een zacht doekje (bij voorkeur een stukje zijde) af te wrijven. (ROEL-C, 1942 : 12)

Synonyme : blauwe wasem

Code grammaire : M

Contexte

Men ziet dan dat vooral oude schilderijen bedekt worden met een blauwen wasem die bekend staat onder de naam van "bleuté". Het "bleuté" kan reeds bij het vernissen optreden als men in een vochtige plaats werkt, ofwel een vernis dat misschien niet watervrij is, opbrengt met een niet drogen borstel. (BON1-C, (1943) : 48)

Synonyme : blauwe ziekte

Code grammaire : F

Contexte

De blauwe ziekte valt moeilijk te genezen, maar men kan gemakkelijk de symptomen van de aandoening tijdelijk verwijderen, door de oppervlakte licht te wrijven met een zijden doek of met een prop watten, licht doordrongen van een weinig Pledge. (DEGE-C, 1978 : 94)

Synonyme : blauwing

Code grammaire : F

Contexte

Polycyclohexanonen zijn harsen met een zeer ingewikkelde, tot nu toe niet volledig gekende, structuur. (...). Het is tevens een hars dat in vochtige omstandigheden zeer gevoelig is voor 'blauwing'. (DEWT-C, s.d. : 16)

Synonyme : blauw slaan

Code grammaire : N

Contexte

Het allereerste en op zichzelf nog onbeteekenend begin van het vergaan van het vernis is het blauw aanloopen (zoogenaamd blauw slaan). Gewoonlijk is het met een droge doek afnemen van zulk een aanslag, het nat afnemen met terpentijn (dat veel gevaarlijker is), zelfs het regenereeren onvoldoende om herhaald en verder gaand blauw slaan te voorkomen. Het verschijnsel hangt samen met de vochtigheid van de atmosfeer, terwijl ook plotselinge afkoeling het kan oproepen. (VAND-D, 1935 : 248)

Synonyme : blauwslaan

Code grammaire : N

Contexte

Eischen voor een goed vernis zijn : goede afsluiting tegen atmosferische invloeden, snel hard worden zonder kleverigheid, doch zachter blijven dan de verflagen, zelf niet verkleuren, noch neiging tot blauwslaan en barstvorming vertoonen. (VAND-D, 1935 : 248)

Synonyme : blauw worden

Code grammaire : N

Contexte

Het blauw worden manifesteert zich eerst als een dunne, blauwachtige waas1. (DELA-C, 1985 : 339)

Synonyme : bleuté

Code grammaire : N

Contexte

Bij jonge vernislagen verdwijnt het "bleuté" vanzelf of men kan het snel doen verdwijnen door op te wrijven met een zachten wollen of zijden doek. (BON1-C, (1943) : 49)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite